Group

een circulaire economie voor plastic

De kringloop sluiten voor plastic producten en verpakkingen: dat is waar wij in het Plastic Pact Nederland samen aan werken. Op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic verminderen, hergebruik mogelijk maken, zorgen voor recycling van hoge kwaliteit en die de vervuiling van onze leefomgeving doen stoppen. 

Lees meer

Doelstellingen

Meer dan 110 bedrijven en organisaties willen, samen met de Rijksoverheid, de leiding nemen in een circulaire kunststofeconomie.

Samen werken zij aan vier ambities:

  • alle  plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar

  • er  is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen 

  • minimaal  70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled  

  • alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat 

Dat doen zij zelfstandig, in de eigen bedrijfsvoering en productontwikkeling. Maar vooral gezamenlijk, in keten-samenwerking waarmee zij écht grote stappen kunnen zetten.

Monitoring

Om zicht te krijgen op het halen van de doelstellingen door de deelnemers aan het Plastic Pact Nederland, worden de resultaten gemonitord. Jaarlijks ontvangen alle deelnemers een uitvraag waarin aandacht is voor onder andere: inzet recycled plastic, inzet biobased plastic, aantal kilogrammen verkocht plastic, etc.

Ook de plannen en voornemens van de deelnemers inzake het dichterbij brengen van de doelstellingen van het Plastic Pact kunnen in deze uitvraag vermeld worden. 

De uitvraag over 2019 geeft weer hoe de vragenlijst in elkaar zit. Het consortium Berenschot en Arcadis is in de zomer 2020 geselecteerd als partij om de monitoringsrapportage op te stellen op basis van deze vragenlijst. In totaal heeft 87% van de bedrijven met een rapportageverplichting een uitvraagformulier ingevuld. Momenteel zijn Berenschot en Arcadis bezig met de validatie van de ingevulde data. Partijen worden nu benaderd zodat onduidelijkheden en interpretatieverschillen kunnen worden weggenomen. Vervolgens zal op basis van de resultaten een rapportage worden opgesteld en een dashboard worden gepubliceerd. Naar verwachting zullen zowel het rapport als het dashboard voor de zomer worden gepubliceerd.