Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

< Terug naar het overzicht

Nieuw bekersysteem Vierdaagse uitstekend bevallen

Schone strat­en in Nijmegen na afloop van het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land: als eerste stads­brede even­e­ment heeft de Vierdaagse een retoursys­teem opgezet om soft­cup­bek­ers hoog­waardig te kun­nen recy­clen. En dat met een bezoek­er­saan­tal van ongeveer 1.5 miljoen bezoek­ers ver­spreid over zeven dagen, en 145 ver­schil­lende onderne­mers met podia en ter­rassen met die deel­na­men aan de bekerinname.

De invoering van het bekersysteem, waarbij bezoekers 50 cent duurzaamheidstoeslag betaalden voor hun eerste bekertje, en bij hun volgende bestelling de lege beker weer moesten inleveren, is boven verwachting verlopen. Burgemeester Bruls: “Ik ben ontzettend aangenaam verrast hoe groot het effect nu al is. We zijn hiermee gestart als meerjarenproject, om langzaam toe te werken naar steeds minder afval op de grond tijdens de Vierdaagseweek. Petje af aan iedereen die hieraan meewerkt!”

De eerste schattingen van afvalverwerker Dar geven aan dat er zo’n 20.000 kilo plastic bekers apart zijn ingezameld, waar weer nieuwe bekers van gemaakt kunnen worden. Reacties van het publiek en de organisatoren van de podia waren overwegend enthousiast. De resul­tat­en wor­den de komende tijd geanaly­seerd en gedeeld, zodat de even­e­menten­sec­tor startk­laar is voor de wet­gev­ing die vanaf 2024 het gebruik van plas­tic weg­w­erk­bek­ers zon­der cir­cu­lair sys­teem verbiedt. 

Plastic Pact ondertekenaar VierDaagseFeesten: "Door­dat wij een ontzettend divers pub­liek ont­van­gen, en mensen in een fes­ti­valset­ting vaak ont­vanke­lijk­er zijn om zich te lat­en ver­rassen en nieuwe din­gen te ont­dekken, zijn de Vier­daagse­feesten bij uit­stek geschikt om inno­vaties die op kleinere schaal al pilots hebben gedraaid, ver­vol­gens te testen op grote schaal."