Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.
Foto van een open plastic bakje dat op een deksel staat

Activiteit

Reductie & Hergebruik

De werkgroep Reductie en Hergebruik richtte zich op vermindering van het plasticgebruik en bevordering van hergebruik. De groep verkende mogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven gericht op reductie en hergebruik en initieerde en begeleidde  pilots.

Onderzoeksresultaten

Geïnitieerd vanuit de werkgroep en in het teken van Reductie en Hergebruik zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hieronder worden de belangrijkste resultaten toegelicht. Meer informatie is te vinden in de rapporten.

Rebel verkende op verzoek van de Plastic Pact NL stuurgroep de benodigde stappen voor standaardisatie van herbruikbare verpakkingen, met focus op wegwerp bekers en voedselverpakkingen onder de SUP-regeling. Gecoördineerde standaardisatie werd aanbevolen voor effectievere hergebruikmaatregelen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat standaarden voor bekers op korte termijn haalbaar zijn. Bij maaltijdverpakkingen werd de complexiteit door variatie en voedselveiligheidseisen op het moment van publiceren nog wel als een grote uitdaging gezien.

Plastic Pact NL had Searious Business gevraagd om het hergebruik van business-to-business (B2B) Big Bag verpakkingen te versnellen, conform de SUP-richtlijn. Uit de verkenning werd geconcludeerd dat hergebruik niet alleen bedrijfskosten verlaagt, maar ook milieuwinst oplevert, waardoor het aanzienlijk bijdraagt aan de Plastic Pact reductiedoelstelling. Een pilotplan werd ontwikkeld om hergebruik te realiseren, waarbij samenwerking met diverse ketenbedrijven zal worden bevorderd. Deze pilot biedt inzicht in gekwantificeerde voordelen, schaalvergrotingsmogelijkheden en het voldoen aan verplichte hergebruikdoelen volgens de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).

Binnen het Plastic Pact NL bestond een brede supermarktvertegenwoordiging. SUPZero zette deze supermarkten bij elkaar aan tafel en stelde in haar rapport concrete pre-competitieve acties voor ter bevordering van plastic reductie en hergebruik. Het focuste op herbruikbare alternatieven voor AGF-zakjes, bakkerijzakjes en zuivelpakdoppen, resulterend in een supermarktintentieverklaring voor hergebruik van AGF-verpakkingen. Het project bevorderde samenwerking en diende als inspiratie voor vergelijkbare initiatieven.

Eerder werden er ook andere onderzoeken gedaan in het kader van deze werkgroep:

  • Kantar Public – Hergebruik in Nederlandse supermarkten. In dit onderzoek naar hergebruik in Nederlandse supermarkten is gekeken naar zowel het perspectief van consumenten als van supermarkten op hergebruik. Daarnaast is onderzoek gedaan naar inspirerende voorbeelden in het buitenland. Het onderzoek is te vinden via deze link.
  • LCA Centre - LCA studie naar alternatieve verpakkingsmaterialen. Doel van deze studie was om vanuit milieuperspectief inzichtelijk te maken voor welke verpakkingen de inzet van alternatieve materialen om plastic te reduceren een goede keuze is. Dit onderzoek is te vinden via deze link.
  • Mission Reuse - Scenariostudie wasfaciliteiten. Mission Reuse heeft via een scenariostudie in beeld gebracht wat er nodig is voor het opzetten van wasfaciliteiten in Nederland, op het gebied van locaties, schaal, verdienmodel, rollen en financiering. Het onderzoek is te vinden via deze link.

Pilots

In het verleden hebben verschillende pilots gelopen die geïnitieerd werden vanuit de Reductie & Hergebruik-werkgroep.

  • Closing the B2B Loop
  • Smart Supermarkets
  • Zero Waste Cup
  • Maaltijdbezorging in herbruikbare voedselverpakkingen

Voortzetting in andere projecten

De werkgroep is per december 2023 afgerond, maar verschillende projecten die hieruit zijn voortgevloeid lopen verder.

Werkgroep­coördinator